RESTAURANT

  

22.5.2023 -

Monday - Thursday
7.30-21.00, kitchen 20.00
Friday - Saturday 
7.30-22.00, kitchen 21.00 
Sunday
8.00-19.00, kitchen 18.00
   

Phone number 040 564 1910

Your image

NEWS